Zespół Szkół nr 19

we Wrocławiu
 
Menu
Dla gimnazjalistów
Kalendarz szkolny
Rok szkolny 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Korowód Nadziei

Szkolna liga lekkoatletyczna

Zajęcia integracyjne w LO XI

Wrocławski program wspierania uzdolnionych PROMEVERE TALENTA

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia 

XX Dolnośląski Festiwal Nauki 2017

Zawody w boule

Wymagający nauczyciel to lubiany nauczyciel

Nagroda prezydenta Wrocławia

Szkolne otrzęsiny

Przygotowanie do Święta Patrona Szkoły

Święto Patrona

Mistrzostwa Szkoły w Szachach

Wycieczka do huty szkła

Bieg wild run

 Radosna Parada Niepodległości

Konkurs angielski

Mistrzostwa Wrocławia Gimnazjum i Liceum w Szachach

Kampania edukacyjna HIV/AIDS

Obchody Święta Niepodległości 

Charytatywny Bieg Mikołajkowy dla Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

XX Konkurs Plastyczny

Licealiada w siatkówce

Pokaz mundurów 

Uroczystość upamiętniająca ofiary stanu wojennego

Made in Wroclaw 

V Mikołajkowy Turniej w Bule

Kiermasz Wigilijny  

Athletic Sport Winter Cup 2017

 Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Lekkiej Atletyce

Polonez dla Fredry

Zawody w tenisie stołowym 

Onkologika

Nasi uczniowie na UW

Targi edukacyjne

Destination Imagination

Destination Imagination cd

Destination Imagination cd1

Destination Imagination cd2

Ośmiu Wspaniałych

Bieg

Dzień Zdrowia Kobiety

Dni OtwartE Uniwersytetu Medycznego

Biegi przełajowe

Biegi przełajowe2 

Dni poezji śpiewanej

Zajęcia biblioterapeutyczne

VII Wojewódzki Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim

78 rocznica zbrodni katyńskiej

Test coopera

Orzeł Biały

Wiosenny Turniej Szachowy dla Gimnazjalistów

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów

Orzeł Biały Nasza Duma

Goście z Włoch

Pomoc stypendialna

Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Dziale Wsparcia Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32.  

Klienci obsługiwani są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne-i-zasilki-szkolne  

a także pod numerem telefonu 71- 782-23-46, 71-782-23-48

 

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2017 r.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Ponadto warunkiem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie gminy Wrocław.

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

„PROGRAMU STYPENDIALNEGO RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO”na rok szkolny 2015 / 2016

 STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU OGŁASZA 

XVI EDYCJĘ

PROGRAMU STYPENDIALNEGO RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGOna rok szkolny 2015 / 2016

Zgodnie z wieloletnią tradycją Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ogłasza XVI edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2015/2016.

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych wyłącznie na terenie Powiatu Wrocławskiego (obejmującego dziewięć gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka i Żórawina).

Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie jej mecenatem Powiatu Wrocławskiego, wspieranie ich rozwoju oraz udzielenie im pomocy umożliwiającej pokonanie materialnej bariery dostępu do edukacji.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy na dzień składania wniosku o stypendium są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego oraz w nadchodzącym roku szkolnym będą uczniami dziennych szkół ponadgimnazjalnych (kończących się egzaminem maturalnym).

Stypendia są przyznawane w trzech kategoriach:

 • naukowa - dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 posiadają szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75
 • artystyczna - dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuk artystycznych, którzy uzyskali w roku szkolnym 2014/2015 średnią ocen co najmniej 4,0
 • sportowa - dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 posiadają osiągnięcia w dyscyplinach sportowych potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 3,75.

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium, oprócz spełnienia powyższych kryteriów, jest otrzymanie w roku szkolnym 2014/2015 co najmniej oceny poprawnej z zachowania.

Zasady przyznawania stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2015 r. listownie bądź w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131 (w Biurze Obsługi lub w pokojach nr 449 i 403.)

Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego,
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne w roku szkolnym 2014/2015 (na podstawie których przyznawane będą punkty dodatkowe).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 071/722 18 42 oraz 071/722 18 22

Program stypendialny „Świat dla Młodych”

"Centrum Lokalizacji C&M od kilkunastu lat zajmuje się lokalizacją oprogramowania komputerowego oraz zaawansowanymi tłumaczeniami technicznymi.
(...)
W roku 2011 uruchomiliśmy program stypendialny „Świat dla Młodych” skierowany do szczególnie uzdolnionych i aktywnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z racji naszej specjalizacji uważamy, że nasza oferta powinna dotrzeć do osób wykazujących szczególne zdolności z zakresu języków obcych."
(...)
Termin składania wniosków mija  2015-10-31 roku.Stypendium "ŚWIAT DLA MŁODYCH" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zwane dalej Stypendium, stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszej i najbardziej aktywnej młodzieży z terenu Dolnego Śląska.  

Stypendium jest przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy podczas nauki w szkole wykazali się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością w zakresie języków obcych.  

Fundatorem Stypendium jest firma Centrum Lokalizacji C&M Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Parkowej 19, 51-616 Wrocław, Regon 020626310, NIP 895 189 64 25, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, nr KRS 0000303185, zwana dalej Fundatorem. Fundator zatwierdza coroczne budżety oraz ewentualne zmiany związane z finansowaniem programu stypendialnego oraz prowadzi rekrutację i kwalifikację kandydatów.  

Kandydaci do Stypendium  

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:  

 • Są uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

 

 • Wykazują się bardzo dobrymi wynikami w nauce, uzyskali średnią ocen na świadectwie ostatnio ukończonej klasy minimum 5 (bardzo dobrą), ocenę 6 (celującą) z co najmniej jednego języka obcego oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną.  

 

 • Posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie co najmniej jednego języka obcego. Za osiągnięcia takie uważane jest uzyskanie tytułu laureata na poziomie wojewódzkim w konkursie „zDolny Ślązak Gimnazjalista” z języka obcego dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz tytułu laureata na poziomie wojewódzkim w olimpiadzie przedmiotowej z języka obcego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Więcej informacji : http://www.cmlocalization.pl/sdm.php?link=kogowspier

Uczniowski program stypendialny

Zainteresowanych odsyłamy po szczegółowe informacje na

 

 http://www.wroclaw.pl/stypendia1 

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przyjęty został ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 19 listopada 2009 r. (art. 17 ustawy) o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).

Program realizowany jest przy pomocy ośrodka pomocy społecznej.

Jego celem  jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach:

 • posiłek, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,
 • zasiłek celowy na zakup posiłku lub zakup żywności (w tym na zakup posiłku dzieciom przebywającym placówkach oświatowych, gdzie rodzice zobowiązani są
  do pokrywania kosztów żywienia),
 • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

 

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-wieloletni-pomoc-panstwa-w-zakresie-dozywiania/

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )