Zespół Szkół nr 19

we Wrocławiu
 
Menu
Dla gimnazjalistów
Kalendarz szkolny

Historia

Animowana "Historia Polski"

 

 

Przewrót majowy - tekst do zadania domowego w klasach III
KONKURS NA WYSTĄPIENIE PUBLICZNE

KONKURS NA WYSTĄPIENIE PUBLICZNE

DLA UCZNIÓW WROCŁAWSKICH

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

W ramach projektu „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze – rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka” Miasto Wrocław
oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału
w konkursie na wystąpienie publiczne na temat:

 

„CO BYŚ POWIEDZIAŁ/A NA TEMAT OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA, GDYBYŚ MIAŁ/A OKAZJĘ WYSTĄPIĆ
NA FORUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO?”

 

Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze. Chociaż system ich ochrony jest mozolnie budowany od połowy XX wieku, w wielu miejscach
na świecie są one ciągle łamane. Starania na rzecz walki o ochronę praw człowieka docenia Parlament Europejski, przyznając od 1988 r. nagrodę
im. Sacharowa na rzecz wolności myśli. W ostatnich latach coraz częściej mówi się o podkreśleniu roli praw kulturalnych w katalogu praw człowieka. Naturalne jest zatem, że o potrzebie ochrony praw człowieka, w tym prawa do kultury, właśnie we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – debatują pod patronatem Parlamentu Europejskiego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach projektu „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze - rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka”, realizowanego przez Gminę Wrocław oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, współfinansowanego ze środków Parlamentu Europejskiego.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

 1. Organizatorami konkursu są: Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia  oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (WCDN).
 2. Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego, jego roli i działalności w zakresie ochrony praw człowieka, a także rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych i kształtowanie postaw obywatelskich.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, pod opieką szkolnego koordynatora konkursu.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego
  (zał. nr 1) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2) oraz wydrukowanymi tezami wystąpienia pocztą
  lub osobiście w sekretariacie WCDN, ul. Swobodna 73a, Wrocław 50-089
  w terminie do 31 października 2013 r. do godz. 15.00
  .
 6. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy wypełnić w sposób kompletny. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego i/lub złożenia go
  po upływie terminu określonego w niniejszym regulaminie uczeń nie zostanie zakwalifikowany do udziału w konkursie.
 7. Za przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły, w tym zgłoszenie
  i pomoc w przygotowaniu uczniów odpowiadają szkolni koordynatorzy konkursu.
 8. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu oraz wygłoszeniu wystąpienia na temat: „Co byś powiedział/a na temat ochrony praw człowieka, gdybyś miał/a okazję wystąpić na forum Parlamentu Europejskiego?”.
 9. Czas trwania wystąpienia to maksymalnie 5 minut.

10. Szczególnie pożądane są wystąpienia dotyczące prawa dostępu do kultury.

11. Konkurs  przebiega w trzech etapach:

 

1)    etap I – wewnątrzszkolny (listopad 2013 r.): wystąpienia na forum szkoły mające na celu wyłonienie JEDNEGO reprezentanta szkoły (najlepszego mówcy) do II etapu (wyboru dokonuje Szkolna Komisja Konkursowa
w sposób przyjęty w danej szkole);

2)    etap II – międzyszkolny (styczeń 2014 r.): wystąpienia 38 zwycięzców eliminacji szkolnych przed Jury Konkursu złożonym z ekspertów
i wyłonienie pięciu najlepszych mówców;

3)    etap III – finał (10 lutego 2014 r.): wystąpienia pięciu najlepszych mówców w Hali Stulecia przed zgromadzoną publicznością i Jury Konkursu, które przyzna uczestnikom miejsca od 1 do 5.

 

12. Dla Uczestników, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu zorganizowane będzie szkolenie z umiejętności wystąpień publicznych, które odbędzie się przed wydarzeniem finałowym w Hali Stulecia.

13. Ocena wystąpień Uczestników wyłonionych przez Szkolne Komisje Konkursowe oraz przyznanie nagród dokonane zostaną przez Jury Konkursu powołane przez Organizatorów.

14. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany składu Jury Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

16. Ostateczne wyniki Konkursu (kolejność miejsc finalistów) zostaną podane
do publicznej wiadomości w dniu 10.02.2014.

17. Dla osób wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe
i dyplomy. Za zajęcie poszczególnych miejsc Uczestnikom konkursu przyznawane są następujące nagrody:

 

1)    miejsca 1-3: wycieczka do Brukseli połączona ze zwiedzaniem instytucji Unii Europejskiej oraz tablet multimedialny o wartości co najmniej 600 zł;

2)    miejsca 4-5: wycieczka do Brukseli połączona ze zwiedzaniem instytucji Unii Europejskiej oraz voucher o wartości 400 zł do wykorzystania przez Uczestnika w sieci sklepów wskazanej przez Organizatorów;

3)    miejsca 6-10: voucher o wartości 300 zł do wykorzystania przez Uczestnika w sieci sklepów wskazanej przez Organizatorów;

4)    pozostałe wyróżnione osoby (miejsca od 11 do 38): voucher o wartości
200 zł do wykorzystania przez Uczestnika w sieci sklepów wskazanej przez Organizatorów.

18. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę,
ani na ekwiwalent pieniężny.

19. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród,
ani nie są odpowiedzialni za udzielenie gwarancji jakości.

20. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy konkursu po zgłoszeniu problemu przez szkolnego koordynatora.

21. Wszelką korespondencję związaną z konkursem, uwagi i wątpliwości należy kierować do organizatorów konkursu z ramienia WCDN, którymi są: Ewa Skrzywanek (tel. 600-097-541) i Bartosz Kicki (tel. 501-482-894). Preferowany jest kontakt e-mailowy na adres: b.kicki@wcdn.wroc.pl.

 

 

Organizatorzy konkursu z ramienia WCDN:

Ewa Skrzywanek, Bartosz Kicki

opis dokumentutypdata

Załącznik do regulaminu nr 1

docx29-10-2013[ Pobierz ]
13 kB

Załącznik do regulminu nr 2

docx29-10-2013[ Pobierz ]
162 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )