Zespół Szkół nr 19

we Wrocławiu
 
Menu
Dla gimnazjalistów
Kalendarz szkolny

Wiadomości EdB

XIV Wrocławskiej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy

XIV Wrocławskiej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy

Zapraszamy uczniów Państwa szkoły do udziału w XIV Wrocławskiej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy, która odbędzie się 22 października 2016 r. na terenie Liceum Ogólnokształcącego Nr I we Wrocławiu.
W załączniku przesyłamy regulamin Wrocławskiej Olimpiady Pierwszej Pomocy wraz z formularzem uczestnictwa. Społeczności szkolne zainteresowane udziałem
w tegorocznej edycji WOPP prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 12 X 2016r.

Chętnych serdecznie zapraszam

Grzegorz Bieganowski

 

opis dokumentutypdata

Regulamin WOPP2016

doc28-09-2016[ Pobierz ]
101 kB

REGULAMIN
XIII WROCŁAWSKIEJ OLIMPIADY PIERWSZEJ POMOCY
dla szkół ponadgimnazjalnych
Wrocław, 11 listopada 2015r.
Postanowienia ogólne
1. Olimpiada organizowana jest pod patronatem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
2. Organizatorami Olimpiady są: Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu, Stowarzyszenie Nauczycieli INWIT, Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Wrocław
3. Olimpiada ma charakter miejski.
4. Olimpiada jest formą rywalizacji zespołów w praktycznych umiejętnościach udzielania pierwszej pomocy i w zakresie wiedzy teoretycznej.
5. Celem Olimpiady jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
I. Warunki uczestnictwa we Wrocławskiej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy
1. W etapie międzyszkolnym Olimpiady uczestniczą 2 - osobowe zespoły działań praktycznych na miejscu zdarzenia (po jednym zespole ze szkoły) oraz 3-osobowe grupy wspierające (po jednej ze szkoły) wraz z opiekunem - nauczycielem.
2. Uczestnicy Olimpiady powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub zespołowo od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Od uczestników wymaga się posiadania:
a. dokumentów tożsamości – legitymacji szkolnej
b. zgody rodziców uczniów, biorących udział w Konkursie wraz z informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Konkursie.
c. pisemnej zgody rodziców na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych ucznia do celów promocji XIII Wrocławskiej Olimpiady Pierwszej Pomocy
d. ubioru dostosowanego do warunków Olimpiady (część praktyczna odbywa się także na terenie otwartym - boisko szkolne).
e. dodatkowego wyposażenia wynikającego programu Olimpiady (rękawiczki lateksowe - 2 szt. dla każdego zawodnika).
II. Punktacja
1. Pierwsze miejsce zajmuje zespół, który uzyska największą liczbę punktów na stacjach symulacji wypadkowych i jednej stacji sprawdzającej wiedzę teoretyczną.
2. Sposób punktacji w ramach symulacji wypadkowej przedstawiony jest przy jej omówieniu.
III. Konkurencje
1. Część teoretyczna – turniej wiedzy i umiejętności
2. Stacje zadań praktycznych (przygotowane przez wolontariuszy).

 • Zespół zajmuje stanowisko na stacji oczekiwania i czeka na zaproszenie na stację symulacji akcji udzielenia pierwszej pomocy lub testu. W tym czasie nie może podglądać tego, co robią inne zespoły.
 •  Każdy zespół wybiera swojego kapitana.
 • Opiekun wraz z grupą wsparcia dla zespołu reprezentującego szkołę mają prawo oglądania działań zespołu, każda podpowiedź słowna, lub inna kończy się dyskwalifikacją drużyny.
 • Członkowie grupy wsparcia mogą otrzymać podczas Olimpiady także oddzielne zadania
 • Na każdej stacji tylko kapitan ma prawo rozmawiać z sędziami.
 •  Zespoły oczekujące na przystąpienie do działań w Olimpiadzie oraz te , które wcześniej ukończyły działania pozostają w miejscu wyznaczonym przez organizatorów pod opieka nauczycieli.

IV. Wolontariat:
1. Wolontariusze pracują przy organizacji Olimpiady
2. Praca wolontariuszy obejmuje:

 •  prace inscenizacyjne
 • prace porządkowe
 • działania pozoracyjne
 • działania organizacyjne

3. Wolontariusze służą pomocą uczestnikom Olimpiady
V. Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy Olimpiady nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych podczas trwania konkurencji.
2. Za dyscyplinę zespołu i grupy wsparcia oraz szkody wyrządzone przez członka zespołu odpowiada jego opiekun.
3. Organizatorzy nie zapewniają posiłku uczestnikom.
4. Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz postanowienia organizatora, a także sędziów poszczególnych konkurencji.
5. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, sędzia główny ma prawo zdyskwalifikować zespół.
6. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora.

opis dokumentutypdata

Zgoda pełnoletniego wolontariusza

docx13-11-2015[ Pobierz ]
13 kB

Zgoda opiekunów prawnych wolontariusza

docx13-11-2015[ Pobierz ]
13 kB
Harmonogram Olipiady 2015

HARMONOGRAM

                                          PRACY  SĘDZIÓW I WOLONTARIUSZY

 

 

13 listopada 2015r., godz. 14:30 – 17:30

14:30 Ustawianie scenografii przez wolontariuszy – przygotowanie sal lekcyjnych  odpowiednio do  

           zaplanowanych scenek

16:00 Próba pozoracji przez wybranych wolontariuszy – próba zachowania pozorantów podczas 

          odgrywania scenek

 

14 listopada 2015r., godz. 9:05 – 14:30

08:00  Przygotowanie sali gimnastycznej i sekretariatu (organizatorzy WOPP):

 • Spotkanie w sali sekretariatu WOPP (sala 4M)
 • SĘDZIOWIE: odebranie kluczy do sal, scenariuszy oraz kart oceny
 • WOLONTARUSZE: rozstawienie krzeseł; podłączenie nagłośnienia; ustawienie stołu prezydialnego oraz stolików do Turnieju wiedzy i umiejętności

08:10 Odprawa dla sędziów

 • podział czynności i sprawdzenie dokumentacji (kart odpowiedzi)
 • sprawdzenie i uzupełnienie materiałów opatrunkowych i pozoracyjnych (na 15 zadań)

08:20 Odprawa dla pozorantów i sędziów (sala 4K):

 • omówienie scenek
 • charakteryzacja pozorantów
 • sprawdzenie scenografii

08:20 Odprawa dla wolontariuszy obsługujących (sala 4M):

 • podział czynności
 • zapoznanie z kierunkiem rozprowadzania
 • sprawdzenie dokumentacji sekretariatu

 

09:45  Konkurs działań praktycznychZespoły będą podzielone na dwie grupy  

09:45 Turniej wiedzy i umiejętnościGrupy Wsparcia losują kolejność

 

13:30 WOLONTARIUSZE – porządkowanie sal:

 • złożenie materiałów opatrunkowych oraz drobnych pozoracyjnych do pudeł i wyniesienie ich do sali 4K lub w inne wskazane miejsca
 • rozstawienie stołów i krzeseł

13:30  SĘDZIOWIE:

 • oddanie kluczy do sal wskazanemu wolontariuszowi i złożenie materiałów sędziowskich do sali 4K
 • omówienie działań przez sędziów w sali gimnastycznej

 

14.00  Rozdanie nagród dla uczestników XII WOPP

 

Miejsce: Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Poniatowskiegowe Wrocławiu

UWAGA! Organizatorzy nie zapewniają posiłku uczestnikom.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )